Rekrutacja

warunki przyjęcia

 • Naukę u nas możesz rozpocząć po ukończeniu gimnazjum,
  jeśli nie skończyłeś 18 lat
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów
  – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna.
  Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej
  złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność,
  że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się
  osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły
  z wymaganymi dokumentami.

Regulamin rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty