złóż podanie

  Oświadczenie kandydata
  Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2023/2024 do klasy pierwszej niepublicznego Technikum prowadzonego przez TEB Edukacja sp. z o. o.
  wyboru.
  Dane osobowe Kandydata
  Dane osobowe Rodziców / Opiekunów prawnych
  Opiekun - matka. Dane osobowe
  Opiekun - ojciec. Dane osobowe
  OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA

  Stwierdzam, że znana jest mi decyzja mojego dziecka/podopiecznego o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w niniejszym podaniu o przyjęcie do technikum.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Wyrażam zgodę na kontakt ze mną ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od administratorów danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.