Praktyki w Barcelonie

Technikum TEB Edukacja w Tychach zrealizowało projekt, który uzyskał aprobatę Narodowej Agencji Programu Erasmus + i otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 210 906,53 PLN na realizację projektu „W mieście Gaudiego TEB-owcy zdobywają europejskie kwalifikacje”. Technikum zorganizowało mobilność we współpracy z organizacją partnerską o nazwie ESPAMOB’ z Barcelony w Hiszpanii. Projekt był odpowiedzią na potrzeby szkoły, a jego głównym celem jest poprawa kompetencji zawodowych uczniów Technikum TEB Edukacja w Tychach poprzez zdobycie kluczowych umiejętności praktycznych podczas 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach barcelońskich. W październiku 2018 roku odbyły się 26 dniowe staże w barcelońskich przedsiębiorstwach. W stażach wzięło udział 20 uczniów klas trzecich kształcących się na kierunkach technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik weterynarii i technik informatyki. Uczniowie wraz z dwoma opiekunami wyjechali do Barcelony, aby zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. W ten sposób szkoła podnosi jakość kształcenia i wspiera uczniów w nabywaniu kluczowych kompetencji zawodowych. Staż podniósł umiejętności zawodowe uczniów, poszerzył ich możliwości rozwoju osobistego, zwiększył atrakcyjności na rynku pracy po ukończeniu szkoły, ułatwił adaptowanie się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich, a także może wpłynąć na decyzję o niezaprzestaniu uczenia się poprzez kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum. Równie ważne dla uczniów było przełamanie bariery w mówieniu po angielsku i zwiększenie znajomości tego języka, co zachęciło uczniów do dalszej nauki języków. Nie mniej ważne było poznanie kultury Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Barcelony . Szkoła przewiduje, że przyczyni się to do zwiększenia tolerancji i otwartości młodzieży na inne kultury. W dobie dzisiejszego kryzysu migracyjnego było to bardzo cennym dla nich doświadczeniem życiowym.

Po powrocie z praktyk młodzież przygotowała filmy, które zaprezentowała na Uroczystej Gali podsumowującej mobilność. Podczas Dni Otwartych prezentowaliśmy kandydatom do szkoły filmy i przygotowaliśmy warsztaty, których celem było przybliżanie kultury Hiszpanii, propagowanie idei brania udziału w podobnych mobilnościach i utrwalanie wyników projektu.

Uczestnicy stażu przed wyjazdem brali udział w kursach językowych, warsztatach z komunikacji interpersonalnej, szkoleniu bhp i z pierwszej pomocy, a także zapoznali się z kulturą i zwyczajami Hiszpanii. Po spełnieniu kryteriów systemu ECVET , po powrocie do kraju uczniowie otrzymali certyfikaty EUROPASS Mobilność, certyfikaty ukończenia kursów języka angielskiego, hiszpańskiego, bhp i pierwszej pomocy i warsztatów z komunikacji interpersonalnej.

Tak w skrócie wyglądał wyjazd:

Praktyki okiem ucznia:

A tak uczestnicy praktyk wspominają swój zagraniczny pobyt: