Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie pn. ,,Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy

Regulamin konkursu „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady   konkursu pn.: „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy”, organizowanego przez Dyrektora Szkół TEB Edukacja w Słupsku wraz z Samorządem Uczniowskim Technikum TEB Edukacja w Słupsku, Studium Medycznego TEB Edukacja                     w Słupsku oraz Samorządem Słuchaczy Szkoły Europejskiej „ EuroCollege” w Słupsku.

§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie wśród nauczycieli uczących w TEB Edukacja Oddział                     w Słupsku tych, którzy zasługują na miano Mistrza i Przewodnika po wiedzy,                       po jednym w każdej ze  szkół:

a) Technikum TEB Edukacja w Słupsku,

b) Studium Medyczne TEB Edukacja w Słupsku,

c) Szkoła Europejska „ EuroCollege „ w Słupsku.

 

§ 3

Zgłoszenie kandydata

1. Zgłosić swojego kandydata może każdy, kto posiada status ucznia lub słuchacza jednej ze szkół TEB Edukacja Oddział w Słupsku na odpowiednim formularzu                                                          (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Zgłaszać kandydata można indywidualnie lub grupowo.

3. W przypadku zgłoszenia grupowego podpis na formularzu zgłoszeniowym składa                     w imieniu grupy (oddziału) przewodniczący Samorządu klasowego lub w przypadku szkoły dla dorosłych starosta grupy.

 

§ 4

Warunki konkursu

1.Konkurs trwa od 16.05.2017 r. do 6.06.2017 r.

2. Wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem Konkurs „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy”   osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 10 czerwca 2016 r. w godzinach jego otwarcia.

3. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

§ 5

Komisja Konkursowa

 

1.  Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkół TEB Edukacja Oddział w Słupsku

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Gabriela Jonik, Aleksandra Taraśkiewicz, Dorota Theil, Beata Kwiatek , Mariola Dudek.

2. Komisja konkursowa wyłoni na podstawie uzasadnień zawartych w zgłoszeniu trzech nauczycieli , po jednym w każdej ze szkół , tj.

a) Technikum TEB Edukacja w Słupsku,

b) Studium Medyczne TEB Edukacja w Słupsku,

c) Szkoła Europejska „ EuroCollege „ w Słupsku.

§ 6

Nagrody i zasady ich przyznawania

1.Zdobywcy tytułu „ Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy” otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Nominowani do tytułu „Mój Mistrz i Przewodnik po wiedzy” otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 czerwca 2017 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

 

 

 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

1. Administratorem danych osobowych zgłaszających oraz zgłaszanych do konkursu jest Organizator. Zgłaszający oraz zgłaszani do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych  Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                          ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883 ze zm.)

2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora.

3. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz fragmentu uzasadnienia zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym , przy ogłoszeniu wyników na stronie www.teb.pl.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie  zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie organizatora konkursu pod adresem : www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.

2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą tel. 59 842 23 82.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2016 r.


ZGŁOSZENIE – Technikum TEB Edukacja.pdf