Technik programista ze specjalizacją Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Chcesz zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku pracy i zarabiać lepiej niż inni?
 • Marzy Ci się programowanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence)?
 • Wiesz, że uczenie maszynowe (machine learning) to technologia przyszłości i chcesz zacząć poznawać ją już teraz?
 • Chcesz tworzyć rzeczywistość, którą Twoi rodzice znali tylko z filmów science fiction?

Rozpocznij naukę na kierunku technik programista w TEB Technikum. Pamiętaj: przyszłość zaczyna się dzisiaj!

Na zdjęciach: z prawej – Alina (TEB Białystok), poniżej – Kamil (TEB Leszno)

CZYM ZAJMUJE SIĘ  Technik PROGRAMISTA?

Programista tłumaczy rzeczywistość na języki programowania i rozwiązuje realne problemy przy pomocy algorytmów i kodu. Programowanie jest i długo pozostanie bardzo dochodowym zajęciem, bo każda firma chce być innowacyjna, a innowacyjność nie istnieje bez programowania.  Aplikacje zwiększają wydajność i automatyzują procesy, zastępując pracę człowieka. Co bardzo ważne, jednym z najbardziej kluczowych elementów naszej rzeczywistości jest sztuczna inteligencja, której programowanie obecnie jest bardzo poszukiwaną umiejętnością i jeszcze długo taką pozostanie.
Dlatego TEB Technikum jako jedyna sieć szkół w Polsce w całości wprowadza specjalizację Sztuczna Inteligencja, opartą na programie stworzonym przez firmę Intel® – AI for Future Workforce.

Czym jest AI, czyli Sztuczna inteligencja?
To zaprogramowane przez człowieka systemy lub maszyny tak, aby naśladowały ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i usprawniały swoje działanie w oparciu o zbierane doświadczenia. Mogą sukcesywnie usprawniać (uczyć się) swoje działanie w oparciu o dostęp do baz danych, doświadczenia i na podstawie algorytmów. Jednym z najbardziej znanych (i pierwszych) przykładów jest komputer Deep Blue, który pokonał arcymistrza Kasparowa w szachach w 1996 roku. Deep Blue w trakcie rozgrywanej partii szachów uczył się stylu gry przeciwnika i tak dobierał kolejne posunięcia. Był to pierwszy program szachowy, który pokonał mistrza świata.

 

Jesteśmy jedynymi szkołami w Polsce, które w całości (ponad 200  godzin) wprowadzają specjalizację AI For Future Workforce Program. Jest to globalny program umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji przeznaczony dla uczniów (wiedza z zakresu programowania nie jest wymagana! Wszystkiego się nauczycie w trakcie 5 lat szkoły!) i służący do przygotowania przyszłych pracowników do użycia sztucznej inteligencji. To dla Ciebie ogromna szansa na rozwój dodatkowych kompetencji i zdobycie międzynarodowego certyfikatu Intel®.

Nauka w TEB Technikum to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj się na sukces!

dzięki programowi AI For Future Workforce zdobędziesz: ​

 • Międzynarodowy certyfikat Intel®
 • Umiejętności technologiczne​
  – programowanie i statystyka ​
  – biblioteka Python do uczenia maszynowego ​
  – programowanie Al​
  – komputerowe i algorytmiczne myślenie
 • Umiejętności społeczne​
  – redukcja uprzedzeń​
  – organizacja i współpraca ​
  – szukanie rozwiązań ​
  – mapowanie systemów i krytyczne myślenie ​
 • Umiejętności rozwoju kariery​
  – przedsiębiorczy sposób myślenia ​
  – umiejętności emocjonalne​
  – Design and systems thinking​
  – pewność w stosowaniu nowych umiejętności technologicznych


dzięki nauce na kierunku Technik programista zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

AI for Future Workforce to globalny program umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji przeznaczony dla uczniów (wiedza z zakresu programowania nie jest wymagana! Wszystkiego się nauczycie w trakcie 5 lat szkoły!) i służący do przygotowania pracowników do użycia sztucznej inteligencji.

Intel Corporation – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów osobistych.

Gotowość cyfrowa (ang. Digital Readiness) obejmuje umiejętności, zaufanie i zdolność ludzi do odpowiedzialnego i skutecznego korzystania z technologii w celu uzyskania szerszych korzyści społeczno-ekonomicznych.

Jesteśmy jedynymi szkołami w Polsce, które w całości wprowadzają specjalizację na podstawie programu AI For Future Workforce. To dla Ciebie ogromna szansa na rozwój dodatkowych kompetencji.

Program składa się z 39 modułów, na które przeznaczono ponad 200 godzin, które znajdują się w programie nauczania, co oznacza, że taki przedmiot znajdzie się na świadectwie, ale nie oznacza to, że spędzisz w szkole 200 godzin więcej!

Po ukończeniu specjalizacji otrzymasz międzynarodowy certyfikat Intel® AI for Future Workforce.

5 etapowa budowa programu

 • AWARENESS (Świadomość) – 6h
  Zdobycie ogólnej wiedzy związanej ze sztuczną inteligencją
 • FOUNDATION (Fundament) – ok. 57 h
  Budowanie fundamentalnych umiejętności technicznych i rozwoju kariery
 • EXPERIENCE (Doświadczenie) – ok. 129 h
  Zdobycie doświadczenia w pracy z określonLlmi domenami i technologiami Al
 • CAPSTONE (Zwieńczenie) – 24h
  Tworzenie rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji z użyciem zdobytej wiedzy i przygotowanie do zawodu
 • PRACTICAL TRAINING (Szkolenie praktyczne)
  Kontakt z wyzwaniami w rzeczywistym świecie i budowanie rozwiązań, które mają wpływ na branżę.

Zasady programu:

 • Uwzględnienie najnowszych trendów: RL, podejście z małą ilością lub bez kodowania, przypadki użycia, IOT, Real Sense, oneAPI. Domeny AI na danych statystycznych, CV, NLP.
 • Integracja i różnorodność – Program jest przeznaczony dla młodzieży ze wszystkich środowisk, a nie tylko dla programistów. Jest zintegrowany w program nauczania w technikum.
 • Praktyczne i elastyczne materiały – Koncentracja na dobrej zabawie, treści odpowiedniej dla wieku i praktycznych materiałach przeznaczonych dla uczniów technikum.
 • Nauka hybrydowa dla podejścia hi-tech z dużą ilością kontaktu osobistego. Możliwe łączenie zajęć w trybie online i metody nauczania bezpośredniego
 • Połączenie umiejętności istotnych dla przemysłu 4.0: Umiejętności techniczne + umiejętności w zakresie rozwoju kariery + umiejętności społeczne
 • Pokazanie dowodów na większe szanse na zatrudnienie: Wyniki na kursie wieńczącym i szkoleniu praktycznym

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika programisty.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– INF.03.odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy II
– INF.04.odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik programista będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.

Opłaty

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  – INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ulotka Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektroncznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii