aktualności

Zobacz nasz świat i przekonaj się, że warto wygrać z nami swoją przyszłość!

 • Aktualności
 • Konkursy

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ VALORANT z MSI

Dla wszystkich uczniów TEB Techników. Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

 • Aktualności

Wykaz podręczników 2023/2024

Lista podręczników 2023/24

 • Aktualności

Ostatnie wolne miejsca

Zobacz w jakich klasach i miastach mamy jeszcze wolne miejsca

 • Aktualności
 • Konkursy

PRZEDWAKACYJNY TURNIEJ CS:GO

Tylko dla uczniów TEB Technikum! Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

II Ogólnopolskie Mistrzostwa TEB Techników w Szachach Szybkich

Zapraszamy wszystkich uczniów!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 2023

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do Techników TEB! Czeka na Was wiele niespodzianek, m.in. testowanie sprzętu gamingowego MSI!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Poszukiwania

Nowe rozdanie, nowy trop

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Konkurs TEB_AD 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Konkursy

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ VALORANT z MSI

Dla wszystkich uczniów TEB Techników. Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

 • Aktualności
 • Konkursy

PRZEDWAKACYJNY TURNIEJ CS:GO

Tylko dla uczniów TEB Technikum! Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

 • Aktualności
 • Konkursy

TURNIEJ TEB VALORANT z okazji Dnia Dziecka!

Tylko dla uczniów TEB - klas esportowych! Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

 • Konkursy

Uroczyste pożegnanie maturzystów!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • liceum

TEB Liceum z klasami o wyjątkowych profilach

Rozwijamy się dla Was!

DOKUMENTY

Statut szkoły (kliknij w ikonkę PDF)

NASZ SAMORZĄD

Karolina Jańczak
Technik weterynarii
Przewodnicząca Samorządu

Damian Wiederek
Technik informatyk
Wiceprzewodniczący

Informacje

Samorząd Uczniowski-  łączy społeczność naszego technikum, stanowi pomost między dyrekcją, gronem pedagogicznym a przedstawicielami poszczególnych klas. Celem działania Samorządu jest zachowanie wspólnoty oraz wkład w tworzenie dobrej atmosfery szkolnej.

Bierzemy udział w czynnym tworzeniu wewnętrznego życia szkoły. Naszymi flagowymi cyklicznymi akcjami są  m.in:

 • Dzień Europy
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • udział w Młodzieżowym strajku klimatycznym
 • Tebowe Dziady
 • Eko-Wieszak czyli daj swoim ubraniom drugie życie
 • udział uzdolnionych artystycznie uczniów w Wojewódzkim Turnieju Artystycznym
 • prowadzenie grupy FB – Nudoodporni

opiekun: Marek Foryś

Regulamin Samorządu Szkolnego – Technikum TEB-Edukacja

Samorząd uczniowski działa na terenie Technikum TEB-Edukacja w Gliwicach, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, a organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Celem działalności Samorządu jest :

 • kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem,
 • identyfikowanie się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy,
 • wyrabianie umiejętności zespołowego działania, rozwiązywania problemów uczniowskich,
 • podejmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie dobrego imienia szkoły, kultywowania i wzbogacania jej tradycji.

Zadania Samorządu

Samorząd Uczniowski jest społecznym organem szkoły.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Struktura Samorządu Szkolnego:

1) Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy – wszyscy uczniowie klasy.

2) Najwyższą władzą Samorządu jest ogólne zebranie członków.

3) Władzą wykonawczą są rady samorządów:

 • szkolnego – w skład wchodzą 3 osoby (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz)
 • klasowego – w skład wchodzą 3 osoby (przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik).

Przewodniczący Samorządu Szkolnego reprezentuje społeczność szkolną na forum szkoły i środowiska lokalnego, podejmuje inicjatywy w sprawach uczniowskich, organizuje zajęcia i spotkania pozalekcyjne, podejmuje mediacje, uczestniczy w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, podejmuje wnioski wobec innych organów szkoły, umożliwia realizację inicjatyw uczniowskich, przedstawia na forum Rady Pedagogicznej plan pracy Samorządu i sprawozdania z jego realizacji.

Wiceprzewodniczący podejmuje wespół z Przewodniczącym ustalone do realizacji zadania wynikające z planu pracy Samorządu, pełni on funkcję Przewodniczącego podczas jego nieobecności. Sekretarz prowadzi rejestr bieżącej działalności Samorządu, jego korespondencję i archiwum.

4) Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej przez ogólne zebranie członków samorządu.

5) Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego – nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek samorządu szkolnego.

6) Kadencja rad samorządów trwa przez 1 rok. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu szkolnego: • Po upływie kadencji (1 – ego roku), • Jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, ocenę nieodpowiednią z zachowania, na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu.

Prawa i Obowiązki Samorządu Szkolnego i Klasowego:

Samorząd Szkolny współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, konsultują z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

Samorząd Szkolny informuje ogół uczniów o swej działalności i składa im sprawozdania.

Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:

 • spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad klasowych,
 • apele szkolne,
 • wywieszanie informacji w gablotach szkolnych.

Zebrania i narady rad samorządów odbywają się na przerwach śródlekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń oraz podejmować wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.

Rada Samorządu Szkolnego może powoływać różne sekcje organizacyjne, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.

Przy powoływaniu sekcji rada musi dokładnie określić:

 • nazwę sekcji i jej zadania.
 • czas jej funkcjonowania.
 • skład osobowy.

Fundusze Samorządu:

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. Ich dysponentem są Rady Samorządu, każda w swoim zakresie w porozumieniu ze swoim opiekunem.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego:

Wybory do rady samorządu szkolnego odbywają się raz w roku szkolnym w I semestrze.

Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą .

W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu.

Kandydatami są uczniowie z drugich i trzecich klas.

Zgłaszać kandydatów mogą (po wyrażeniu ich zgody): • Samorządy klasowe (samorządy klasowe wybierają kandydatów na zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym) w liczbie 1-2

Kandydat do samorządu szkolnego musi mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre lub wzorowe zachowanie a także wysoką frekwencje.

Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się spis kandydatów w porządku alfabetycznym, klasa oraz miejsce do postawienia znaku „x”.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranej osoby.

Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania są maksymalnie 2 znaki „x” przy kandydaturach.

Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech dni.

Komisja wyborcza powołuje komisję w liczbie 3 osób, która ustala wyniki wyborów.

Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, w gablotach szkolnych.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu osobowego samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).

Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 50% społeczności uczniowskiej, wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.

Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych.

Ordynacja wyborca do Rady Samorządu Klasowego:

Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.

Odbywają się na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.

Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca klasy.

Osoby proponowane na członków rady samorządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kandydatów w liczbie nie mniej niż 3 wypisuje się na tablicy (liczba kandydatów nie powinna przekraczać 10 osób).

Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce 3 wybranych nazwisk.

Członkami rady samorządu klasowego zostają osoby z największą ilością głosów.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).

Anna
Technik fotografii i multimediów

W szkole mam zaszczyt pełnić funkcję Koordynatorki Szkolnego Koła Wolontariatu. Wspólnie braliśmy udział w wielu akcjach dla Gliwickiego Hospicjum, odwiedziliśmy dzieci w szpitalu, zbieraliśmy pieniądze na szczytne cele,  rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku, pomagaliśmy w organizacji biegów sportowych i wiele innych!

W 2019 roku miałam zaszczyt odbierać nagrodę Wolontariusza Roku. Wolontariat to coś pięknego, nie da się tego opisać, to trzeba poczuć! Wszystko się zaczęło od 2014 roku i od tego czasu działam na rzecz innych. Uwielbiam wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Pomaganie sprawia mi dużo radości.

Poza wolontariatem od dziecka jestem zakochana w sporcie i siatkówce. Wolne chwile spędzam aktywnie, w pracy bądź z rodziną.

 

Martyna
Technik organizacji reklamy

Od dziecka poruszam się na wózku inwalidzkim, jednak to mnie nie ogranicza. Uprawiam różne sporty.
Od 4 klasy szkoły podstawowej uprawiałam łucznictwo tradycyjne, uczestniczyłam w wielu zawodach odnosząc liczne sukcesy m.in.: Halowy Puchar Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w kategorii paraolimpijskiej im. Ludwika Guttamanna w 2012 roku, Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D II miejsce w kategorii paraolimpijskiej,  Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D II miejsce w kategorii paraolimpijskiej w 2014 roku, Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Tradycyjnym II miejsce 2011 r, Szkolna Liga Robin Hooda w Łucznictwie Tradycyjnym I miejsce w kategorii paraolimpijskiej, Młodzieżowe Mistrzostwa FIELD w Łucznictwie Tradycyjnym II miejsce, w między czasie brałam też udział w Strzeleckich Zawodach z Wiatrówki o Puchar Powstańców Śląskich zdobyłam Puchar Burmistrza Toszka w kategorii gimnazjum 2016.

Moją inną życiową pasją jest taniec na wózkach. Mogę ją realizować w ramach grupy tanecznej „Zakręceni”, na zajęcia której uczęszczam od roku. Wraz z koleżankami z grupy w październiku ubiegłego roku uczestniczyłyśmy w Otwartych Mistrzostwach Polski w Łomiankach, odnosząc zwycięstwo w kategorii ,, Super Debiut”.

Maciej
Technik informatyk

Profesjonalny gracz w Fortnite, przeszedł kwalifikacje do World Cup 2019 w którym brało udział ponad 40 mln osób, gdzie wybierali najlepszych stu graczy. Ostatecznie zajął 43 miejsce na finałach w Nowym Jorku. Interesuje się e-sportem od 2016r. Podczas swojej kariery miał już występy np. na IEM w Katowicach.

 

Zwarci, uśmiechnięci i gotowi do pomocy!

wraz z Fundacja Stacja6 zbieramy dla Oliwii
To już kolejna ważna inicjatywa w naszej szkole. 25.10.2022 odbył się III Kiermasz Charytatywny
Licytacja odbyła się w bardzo gorącej atmosferze, wielokrotnie podbijane  kwoty wyjściowe zostały daleko w tyle! A to bardzo ważne, bo dzięki temu zbieramy pieniążki w szczytnym celu 🫶
Pomagajmy! Razem możemy więcej!💪

O kim mowa?

O naszych cudownych wolontariuszach, którzy działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

W naszym kole każdy znajdzie coś dla siebie. Pomagamy na różny sposób!

Sadzimy kwiatki – tzw. akcja Pola Nadziei.

Zbieramy pieniążki w Kweście 1-listopadowej dla Gliwickiego Hospicjum.
Organizujemy szkolne pikniki charytatywne, z których dochód przekazujemy na leczenie dzieci.
Robimy kartki świąteczne dla osób przebywających w hospicjum,  zbieramy słodycze dla dzieci z domów dziecka, a nawet zbieramy jedzenie dla schroniska psiaków i kociaków!

Naszą najbardziej rozpoznawalną akcją jest z pewnością 'Tebusy Dzieciom’ – organizujemy zbiórkę pieniężną, a z zebranych środków kupujemy pluszaki
by móc 6 grudnia odwiedzić dziecięce szpitale, rozdając maskotki 🙂

Nasze działania

1. We wrześniu 2020 r. Szkolne Koło Wolontaruatu zorganizowało zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na raka Oli z Knurowa – podopiecznej Fundacji Iskierka. W trwającej ponad tydzień akcji udało się nam zebrać prawie 3 tys. zł! Do wsparcia Oli zachęciliśmy również dwie inne szkoły – ZSTI z Gliwic oraz ZSZ nr 2 w Knurowie.
Razem możemy więcej!

 

2. Pod koniec ubiegłego roku nasi Wolontariusze zorganizowali akcję pod hasłem #trochęsłodkości, podczas której zbieraliśmy w naszej szkole słodycze.
Nasze Wolontariuszki przekazały zebrane słodkości dzieciom z Gliwickiego Domu Dziecka.

 

3. W styczniu br. nasi Wolontariusze zorganizowali zbiórkę do e-skarbonki WOŚP.
W niespełna dwa dni udało się zebrać prawie 750 zł!
Lubimy pomagać!

.

Chcesz pomagać – ZAPRASZMY

Stypendia

Serdecznie gratulujemy

W tym roku mamy aż dwudziestu dziewięciu stypendystów !

 

Krystyna, Adam, Dominika, Natalia, Justyna, Marcin, Olaf, Karolina, Marta, Alicja, Julia, Julia, Julia, Dominika, Maciej, Karolina, Dawid, Laura, Martyna, Łukasz, Martyna, Magdalena, Emilia, Wiktoria, Nadia, Anna, Malwina, Nadia, Paweł

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz GRATULUJEMY !!!

Matury próbne!

 

W terminie 9-11 luty organizowane są matury próbne dla uczniów klas 4.
Maturzyści sprawdzają się w przedmiotach podstawowych: polski, matematyka, angielski oraz wybranych przez siebie rozszerzeniach.

Wszystkie egzaminy próbne zorganizowane są w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN

Stacjonarne zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła organizuje dla uczniów klas, które w czerwcu 2021 r będą przystępować do egzaminu zawodowego, stacjonarne zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te odbywają się zgodnie z podanym przez nauczyciela przedmiotów zawodowych harmonogramem oraz zorganizowane są w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN.

 

Włącz się do działania!

Pani Dyrektor Marta Grec poszukuje chętne osoby do zaangażowania się w akcję na rzecz promocji szkoły!

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z p. M. Grec poprzez dziennik elektroniczny.

Kalimera Europo! – tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

W naszym technikum po raz kolejny mieliśmy możliwość organizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu „Kalimera Europo- Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe” (nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059119) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach niego dwie grupy naszych informatyków, fotografów oraz reklamowców oraz dwie panie nauczyciel uczące na kierunku technik reklamy spędzało 2 tygodnie (w październiku 2022 r. oraz marcu 2023 r.) w słonecznej Grecji na Riwierze Olimpijskiej zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Oprócz 8-godzinnej dziennej praktyki oraz obserwacji pracy specjalistów uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznać tradycje i kulturę odwiedzanego kraju poprzez wycieczki do tak znanych miejsc jak Meteory czy zdobywać Olimp. Wyjazdy zostały wzbogacone poprzez poznanie uczestników projektów zagranicznych z innych krajów oraz zawiązywanie przyjaźni z mieszkańcami.

„Razem w Europie – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe” – Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

W ramach programu POWER VET od 17 do 30 października 2021 roku 24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (4 osoby) oraz technik weterynarii (15 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach w Portugalii w Brcelos. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

Europa to my – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Całkowity koszt dofinansowania: 44,637.00 Euro

W trakcie trwania  projektu 25 uczniów z kierunku Technik informatyki, Technik Fotografii i multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy miało okazję wyjechać na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Palermo na Sycylii. Praktyki zorganizowane zostały przez partnera projektu EENSO GROUP w lokalnych firmach komputerowych, reklamowych oraz fotograficznych. Oprócz pracy w firmach nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach English Club gdzie mieli okazję spotkać stażystów z różnych krajów, a także w wycieczkach kulturalnych i turystycznych. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu.

Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć kibiców miejscowego klubu piłkarskiego, a po powrocie zorganizowanie wystawy fotograficznej: „Portret Kibica”. Wystawa zorganizowana została na stadionie Piasta Gliwice, aktualnego mistrza Polski cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Otwarci na Europę – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 175 294,54 zł.

W trakcie jego trwania 20 uczniów z kierunku Technik informatyki i Fototechnik miało okazję wyjechać na dwutygodniowe szkolenie zawodowe zorganizowane i przeprowadzone przez City College Plymouth. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu. Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć Anglików i zestawienie ich ze zdjęciami Polaków, dzięki czemu powstała wystawa fotograficzna: „Portret Europejczyka”. Wszystkie zdjęcia można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie w gliwickim kinie studyjnym Amok a obecnie – na  stronie internetowej http://otwarcinaeurope.pl/, która została stworzona przez informatyków w trakcie stażu.

Europa to nasza przyszłość! – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+ przygotowany wraz z organizacją partnerską – EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS. Całkowity koszt dofinansowania: 42 624,00 EUR

W ramach programu Erasmus +  od 10 do 24 marca 2018 roku  24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (7 osób) oraz technik weterynarii (12 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach na terenie Hiszpanii. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

RAZEM W EUROPIE – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt 2019-1-PL01-KA102-062742
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

Projekt dedykowany jest uczniom z kierunków weterynaria, logistyka oraz usługi fryzjerskie. W trakcie jego trwania 25 uczniów z tych kierunków wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Barcelos w Portugalii. Praktyki zorganizowane zostaną przez partnera projektu Mobility Friends,  w lokalnych lecznicach weterynaryjnych, firmach logistycznych oraz salonach fryzjerskich. Dla uczestników stażu przygotowany zostanie również program kulturalny oraz wycieczki turystyczne, między innymi do Bragi, Porto i Lizbony. Oprócz zajęć w firmach uczniowie będą mieli za zadanie stworzenie zawodowego słownika internetowego polsko – portugalsko -angielskiego.

Pierwotnie staże miały odbyć się w marcu 2020, jednak ze względu na pandemię korona wirusa cały wyjazd przełożony został na wrzesień br.