aktualności

Zobacz nasz świat i przekonaj się, że warto wygrać z nami swoją przyszłość!

 • Aktualności
 • Konkursy

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS

TYLKO DLA UCZNIÓW TEB TECHNIKUM!

 • Aktualności
 • Konkursy

KONKURS - Straszzzznie z TEBem!

Masz konto na instagramie? To konkurs dla Ciebie!

 • Aktualności
 • Konkursy

HALLOWEENOWY TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS

TYLKO DLA UCZNIÓW TEB TECHNIKUM!

 • Aktualności
 • Konkursy

KONKURS - Zostań twarzą TEB Technikum

Wygraj udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz 300 zł na zakupy!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Pakiety na Internet

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

#zostańwdomu i zapisz się online

Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną koronawirusem, chcemy zapewnić Tobie i bliskim maksimum bezpieczeństwa

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 2020

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do Techników TEB! Czeka na Was wiele niespodzianek, m.in. testowanie sprzętu gamingowego MSI!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do Techników TEB! Czeka na Was wiele niespodzianek, m.in. testowanie sprzętu gamingowego MSI!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Konkursy

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS

TYLKO DLA UCZNIÓW TEB TECHNIKUM!

 • Konkursy

Zajęcia esport - psychologia i historia e-sportu

Zajęcia esport - psychologia i historia e-sportu

 • Konkursy

Zajęcia esport - dziennikarstwo

zajęcia esport dziennikarstwo

 • Aktualności
 • Konkursy

KONKURS - Straszzzznie z TEBem!

Masz konto na instagramie? To konkurs dla Ciebie!

zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

Informacje praktyczne

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarządzenie Dyrektora Technikum TEB Edukacja w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2020 roku wdrażające procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Postanowienia ogólne

1.Niniejsza procedura powstała w oparciu o:

a) wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, tj. „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” oraz „Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej”,
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły w trakcie funkcjonowania Szkoły.
3. W dalszej części Procedury pod pojęciem „zajęcia” należy rozumieć wszelkie formy zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole.

Warunki wstępu do Szkoły

1.Do Szkoły może wejść osoba:

a) która jest zdrowa,
b) która nie ma objawów choroby (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, zanik węchu, zanik smaku),
c) u której w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji,
d) która nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Przy wejściu do Szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk oraz informację o sposobie i obowiązku jego użycia.

3. Przy wejściu do Szkoły umieszcza się informacje zawierającą nazwę, adres, numer telefonu:

a) do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
b) do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala,
c) do służb medycznych,
d) numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

4. Każda osoba wchodząca do Szkoły (uczeń, pracownik, nauczyciel, osoba trzecia) ma obowiązek:

a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych poddać się bezdotykowemu badaniu temperatury i w przypadku stwierdzenia u niej temperatury powyżej 38 °C powinna wrócić do domu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
b) dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych,
c) regularnego mycia rąk wodą z mydłem,
d) zakrywania usta i nosa jeśli przemieszcza się na powierzchniach ogólnodostępnych takich jak korytarze, toalety,
e) w miarę możliwości zachowania minimum 1,5 metrowego dystansu miedzy osobami,
f) ograniczenia noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia, które utrudniają prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.

7. W przypadku uczniów niepełnoletnich, ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przed rozpoczęciem zajęć do udostępnienia szkole swojego aktualnego numeru telefonu.

Zasady i środki ochrony osobistej w przestrzeniach ogólnodostępnych

1.Przestrzenie ogólnodostępne to wszelkie powierzchnie w budynku Szkoły poza salami lekcyjnymi.

2.Każda osoba przebywająca w przestrzeniach ogólnodostępnych Szkoły jest zobowiązana do:

a) zakrywania ust i nosa,
b) w miarę możliwości zachowania minimum 1,5 metrowego dystansu miedzy osobami.

3.Organizacja przerw międzylekcyjnych:

a) nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy według potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach zajęć,
b) uczniowie mogą spożywać w czasie przerw własną żywność, przyniesioną przez siebie i pić wodę z własnych butelek.
c) zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie Szkoły.

4. Jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom w szatni co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do Szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły mają obowiązek unikania skupisk.

6. W Szkole prowadzi się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości:

a) sal lekcyjnych, w których są prowadzone zajęcia,
b) pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
c) ciągów komunikacyjnych,
d) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników,
e) toalet, które są dezynfekowane na bieżąco.

7. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji. Szczególną uwagę zwraca się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

9. W łazienkach umieszcza się zamykane, opisane, wyłożone workiem foliowym kosze, przeznaczone na wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej.

10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Zasady i środki ochrony osobistej w salach lekcyjnych

1.W salach lekcyjnych w trakcie realizacji zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

2.W każdej sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk oraz informację o sposobie i obowiązku jego użycia.

3.Uczniowie wykorzystują podczas zajęć wyłącznie własne przybory szkolne, nie wymieniają się przyborami między sobą.

4.W przypadku realizacji ćwiczeń wymagających korzystania, przez wielu uczniów, z tych samych, udostępnionych przez Szkołę materiałów dydaktycznych:

a) nauczyciel informuje uczniów o obowiązku dezynfekcji przed skorzystaniem z materiału dydaktycznego, wykorzystywanego także przez inne osoby,
b) obok materiałów dydaktycznych, z których może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawia się dozownik z płynem dezynfekcyjnym,
c) przed skorzystaniem z danego materiału, uczeń obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego,
d) czynności związane z dezynfekcją są wykonywane ze szczególną starannością.

5.Nauczyciel nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie realizowanych przez siebie zajęć.

6.Przygotowanie sali lekcyjnej:

a) z sali, w której będą prowadzane zajęcia, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
b) sprzęt, którego nie można skutecznie zdezynfekować ani usunąć z sali lekcyjnej zabezpiecza się przed używaniem,
c) wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć jest dokładnie czyszczone lub dezynfekowane, sprzęt jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7.Harmonogram zajęć jest opracowywany z uwzględnieniem możliwości:

a) ograniczenia ilości osób przebywających w szkole w tym samym czasie,
b) wykorzystania różnych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
c) wykorzystania różnych godzin rozpoczynania i kończenia przerw międzylekcyjnych.

8.Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości zajęcia mogą być prowadzone przy otwartych oknach, ze zwróceniem uwagi by nie tworzyć przeciągów.

9.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

10.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.Po zakończeniu zajęć uczeń, bez zbędnej zwłoki opuszcza Szkołę.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.Pracownik sekretariatu, w pierwszej kolejności, informuje ucznia o możliwości skorzystania z zasobów Szkolnej Biblioteki Cyfrowej i zachęca do skorzystania on-line z książek i dostępnych multimedialnych

Realizacja zajęć zdalnych

1.Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

2.W przypadku zawieszenia zajęć Dyrektor Szkoły wprowadza odrębne zasady realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej na terenie Szkoły

1.Pracownicy Szkoły i uczniowie zostają poinformowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów:

a) nie powinni przychodzić do Szkoły,
b) powinni pozostać w domu,
c) powinni skorzystać z teleporady medycznej,
d) powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
e) a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.W Szkole przygotowuje się pomieszczenie lub wydzielony obszar, zapewniający min. 2 m odległości od innych osób, wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3.W przypadku, gdy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby:

a) nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza ten fakt niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły, który decyduje o podjęciu czynności mających na celu odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób;
b) Dyrektor Szkoły wskazuje jednocześnie osobę sprawującą opiekę nad odizolowanym uczniem;
c) Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia:

 – właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i realizuje dalsze czynności ściśle według wydawanych instrukcji i poleceń,
– organ prowadzący Szkołę reprezentowany przez Dyrektora Oddziału TEB Edukacja,
– w przypadku ucznia niepełnoletniego zawiadamia się jego rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze Szkoły;

d) w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia, Szkoła wzywa pogotowie ratunkowe;
e) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia pełnoletniego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej. Uczniów niepełnoletnich odbierają ze Szkoły jego rodzice. W przypadku braku możliwości odbioru do 60 minut od zgłoszenia przez opiekuna niepełnoletniego ucznia, którego stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej. Takie działanie wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

4.W przypadku, gdy pracownik Szkoły przejawia niepokojące objawy:

a) pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy, zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób,
b) niezwłocznie informuje się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i realizuje dalsze czynności ściśle według wydawanych instrukcji i poleceń,
c) w razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika, wzywa się pogotowie ratunkowe,
d) w przypadku gdy stan zdrowia pracownika nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego pracownik udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej.

5.Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i wymaganej dezynfekcji.

6.Ustala się listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem, przebywały w Szkole w tym samym czasie i w tych samych częściach Szkoły, w których przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia.

7.Pracownicy szkół mają dostęp do numerów telefonów i danych kontaktowych:

a) do Dyrektora Szkoły,
b) do Dyrektora Oddziału TEB Edukacja reprezentującego organ prowadzący,
c) do kuratora oświaty,
d) do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
e) do służb medycznych.

Dane kontaktowe umieszcza się w sekretariacie.

8.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o osobie zakażonej

1.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Dyrektor Szkoły powinien niezwłocznie poinformować o tym organ prowadzący oraz skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
2.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz listę osób będących w bliskim kontakcie z osobą zakażoną.
3.Przez bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem rozumie się osobę, która:

a) pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut,
b) prowadziła przez dłuższy czas rozmowę twarzą w twarz z osobą mającą objawy choroby,
c) osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.

4.Należy stosować się do pozostałych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wskaże dalsze postępowanie co do odizolowania osób będących w bliskim kontakcie z zakażoną osobą.
5.Niezwłocznie należy poddać dezynfekcji pomieszczenia, w których przebywała osoba zakażona.

Dodatkowe wytyczne dla stref o podwyższonym ryzyku zakażenia

1. W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stref o podwyższonym ryzyku zakażenia, zwanych „strefą czerwoną” oraz „strefą żółtą” ustala się dodatkowe wytyczne dla pracowników i uczniów Szkoły zlokalizowanej na tym obszarze.
2. Dyrektor Szkoły powinien:

a) ustalić godziny przychodzenia klas do Szkoły (np. co 5-10 minut);
b) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
c) wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych;
d) w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
e) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami Szkoły w przestrzeniach wspólnych Szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety);
f) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
g) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
h) wprowadzić ograniczenia organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
i) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu Szkoły;
j) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze Szkołą na ten czas – w takim przypadku należy stosować wytyczne w zakresie Zawieszenia zajęć.

3. Wprowadzenie ww. ograniczeń uzależnione jest od możliwości organizacyjnych Szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów.

Pozostałe regulacje

1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Szkoły, rodziców uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.
2. Nieprzestrzeganie niniejszej procedury może wiązać się z nałożeniem kary porządkowej na pracowników i obniżeniem oceny z zachowania przez uczniów niestosujących się do zaleceń pracownika.

Organizacja zajęć dydaktycznych

lorem ipsum

Egzamin maturalny

lorem ipsum

Egzamin zawodowy

lorem ipsum

Praktyka zawodowa

lorem ipsum

Podstawa programowa

lorem ipsum

Pedagog

lorem ipsum

Pielęgniarka

lorem ipsum

Stomatolog

lorem ipsum

Druki do pobrania

lorem ipsum

NASZ SAMORZĄD

Martyna
Technik organizacji reklamy
Przewodniczący Samorządu

Karolina
Technik fotografii i multimediów
Wiceprzewodniczący

Karolina
Technik fotografii i multimediów
Skarbnik

AKTUALNOŚCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Martyna
Technik organizacji reklamy
Finalistka konkursu „Zostań twarzą technikum TEB”

Karolina
Technik fotografii i multimediów
Finalistka konkursu „Zostań twarzą technikum TEB” w 2017 roku.

Marta
Technik logistyk
Finalistka konkursu „Zostań twarzą technikum TEB” w 2016 roku.

Aleks
Technik informatyk

Aleks od ponad roku prowadzi swój kanał na YT „Borys TV„. Zrealizował filmik „8 godzin w Technikum TEN Edukacja”, który możecie zobaczyć w zakładce „FOTO-VIDEO”
Sprawdźcie koniecznie!

Karolina Mainusz
Technik usług fryzjerskich


Miałam możliwość udziału w dwutygodniowym szkoleniu w akademii Schwarzkopf w Warszawie, które dało mi bardzo dużo nowych doświadczeń i inspiracji. W szkole udało mi się zdobyć najwyższa średnią 5,28 dzięki czemu 28.11.2017 r. otrzymałam dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce.
Zdobyłam również pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „TEB_CUT” tematem konkursu był „Modern punk”.
Moja pasja to fryzjerstwo, dlatego że daje mi wiele możliwości rozwoju. Przez ten zawód mogę sprawiać innym radość i to jest dla mnie najważniejsze, żeby inni byli zadowoleni z mojej pracy, to daje mi ogromną satysfakcję.

Nagłówek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagłówek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aleks
Technik informatyk

Aleks od ponad roku prowadzi swój kanał na YT „Borys TV„. Zrealizował filmik „8 godzin w Technikum TEN Edukacja”, który możecie zobaczyć w zakładce „FOTO-VIDEO”
Sprawdźcie koniecznie!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagłówek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagłówek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aleks
Technik informatyk

Aleks od ponad roku prowadzi swój kanał na YT „Borys TV„. Zrealizował filmik „8 godzin w Technikum TEN Edukacja”, który możecie zobaczyć w zakładce „FOTO-VIDEO”
Sprawdźcie koniecznie!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Europa to my – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Całkowity koszt dofinansowania: 44,637.00 Euro

W trakcie trwania  projektu 25 uczniów z kierunku Technik informatyki, Technik Fotografii i multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy miało okazję wyjechać na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Palermo na Sycylii. Praktyki zorganizowane zostały przez partnera projektu EENSO GROUP w lokalnych firmach komputerowych, reklamowych oraz fotograficznych. Oprócz pracy w firmach nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach English Club gdzie mieli okazję spotkać stażystów z różnych krajów, a także w wycieczkach kulturalnych i turystycznych. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu.

Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć kibiców miejscowego klubu piłkarskiego, a po powrocie zorganizowanie wystawy fotograficznej: „Portret Kibica”. Wystawa zorganizowana została na stadionie Piasta Gliwice, aktualnego mistrza Polski cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Otwarci na Europę – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 175 294,54 zł.

W trakcie jego trwania 20 uczniów z kierunku Technik informatyki i Fototechnik miało okazję wyjechać na dwutygodniowe szkolenie zawodowe zorganizowane i przeprowadzone przez City College Plymouth. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu. Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć Anglików i zestawienie ich ze zdjęciami Polaków, dzięki czemu powstała wystawa fotograficzna: „Portret Europejczyka”. Wszystkie zdjęcia można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie w gliwickim kinie studyjnym Amok a obecnie – na  stronie internetowej http://otwarcinaeurope.pl/, która została stworzona przez informatyków w trakcie stażu.

Europa to nasza przyszłość! – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+ przygotowany wraz z organizacją partnerską – EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS. Całkowity koszt dofinansowania: 42 624,00 EUR

W ramach programu Erasmus +  od 10 do 24 marca 2018 roku  24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (7 osób) oraz technik weterynarii (12 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach na terenie Hiszpanii. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

RAZEM W EUROPIE – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt 2019-1-PL01-KA102-062742
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

Projekt dedykowany jest uczniom z kierunków weterynaria, logistyka oraz usługi fryzjerskie. W trakcie jego trwania 25 uczniów z tych kierunków wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Barcelos w Portugalii. Praktyki zorganizowane zostaną przez partnera projektu Mobility Friends,  w lokalnych lecznicach weterynaryjnych, firmach logistycznych oraz salonach fryzjerskich. Dla uczestników stażu przygotowany zostanie również program kulturalny oraz wycieczki turystyczne, między innymi do Bragi, Porto i Lizbony. Oprócz zajęć w firmach uczniowie będą mieli za zadanie stworzenie zawodowego słownika internetowego polsko – portugalsko -angielskiego.

Pierwotnie staże miały odbyć się w marcu 2020, jednak ze względu na pandemię korona wirusa cały wyjazd przełożony został na wrzesień br.