aktualności

Zobacz nasz świat i przekonaj się, że warto wygrać z nami swoją przyszłość!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 2023

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do Techników TEB! Czeka na Was wiele niespodzianek, m.in. testowanie sprzętu gamingowego MSI!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Poszukiwania

Nowe rozdanie, nowy trop

 • Aktualności
 • Konkursy

TEB Szkolna Liga E-sportowa - sezon 2022

sezon 2022 - niezbędne info, tabele, video

 • Aktualności

Zimowe warsztaty dla ósmoklasistów

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 2023

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte do Techników TEB! Czeka na Was wiele niespodzianek, m.in. testowanie sprzętu gamingowego MSI!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Poszukiwania

Nowe rozdanie, nowy trop

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

Konkurs TEB_AD 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów!

 • Aktualności
 • Drzwi otwarte

I Ogólnopolskie Mistrzostwa TEB Techników w Szachach Szybkich

Zapraszamy wszystkich uczniów!

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • Konkursy

TEB Szkolna Liga E-sportowa - sezon 2022

sezon 2022 - niezbędne info, tabele, video

 • Aktualności
 • Konkursy

ZIMOWY TURNIEJ TEB VALORANT

Tylko dla uczniów TEB - klas esportowych! Wygraj atrakcyjne nagrody od MSI!

 • Aktualności
 • Konkursy

KONKURS - Zostań twarzą TEB Technikum

Wygraj udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz 300 zł na zakupy!

 • Konkursy

Konkurs fotograficzny FUN&NAUKA W TEBIE

zobacz wszystkie
 • Aktualności
 • liceum

TEB Liceum z klasami o wyjątkowych profilach

Rozwijamy się dla Was!

Kalendarz wydarzeń

Informacje praktyczne

Plan lekcji

Aktualny plan lekcji

Plan lekcji LO – LO
Plan lekcji I klasy Technikum – gli 1 technikum
Plan lekcji II klasy Technikum – gli 2 technikum

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarządzenie Dyrektora Technikum TEB Edukacja w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2020 roku wdrażające procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Postanowienia ogólne

1.Niniejsza procedura powstała w oparciu o:

a) wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, tj. „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” oraz „Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej”,
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły w trakcie funkcjonowania Szkoły.
3. W dalszej części Procedury pod pojęciem „zajęcia” należy rozumieć wszelkie formy zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole.

Warunki wstępu do Szkoły

1.Do Szkoły może wejść osoba:

a) która jest zdrowa,
b) która nie ma objawów choroby (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, zanik węchu, zanik smaku),
c) u której w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji,
d) która nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Przy wejściu do Szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk oraz informację o sposobie i obowiązku jego użycia.

3. Przy wejściu do Szkoły umieszcza się informacje zawierającą nazwę, adres, numer telefonu:

a) do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
b) do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala,
c) do służb medycznych,
d) numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

4. Każda osoba wchodząca do Szkoły (uczeń, pracownik, nauczyciel, osoba trzecia) ma obowiązek:

a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych poddać się bezdotykowemu badaniu temperatury i w przypadku stwierdzenia u niej temperatury powyżej 38 °C powinna wrócić do domu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
b) dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych,
c) regularnego mycia rąk wodą z mydłem,
d) zakrywania usta i nosa jeśli przemieszcza się na powierzchniach ogólnodostępnych takich jak korytarze, toalety,
e) w miarę możliwości zachowania minimum 1,5 metrowego dystansu miedzy osobami,
f) ograniczenia noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia, które utrudniają prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.

7. W przypadku uczniów niepełnoletnich, ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przed rozpoczęciem zajęć do udostępnienia szkole swojego aktualnego numeru telefonu.

Zasady i środki ochrony osobistej w przestrzeniach ogólnodostępnych

1.Przestrzenie ogólnodostępne to wszelkie powierzchnie w budynku Szkoły poza salami lekcyjnymi.

2.Każda osoba przebywająca w przestrzeniach ogólnodostępnych Szkoły jest zobowiązana do:

a) zakrywania ust i nosa,
b) w miarę możliwości zachowania minimum 1,5 metrowego dystansu miedzy osobami.

3.Organizacja przerw międzylekcyjnych:

a) nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy według potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach zajęć,
b) uczniowie mogą spożywać w czasie przerw własną żywność, przyniesioną przez siebie i pić wodę z własnych butelek.
c) zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie Szkoły.

4. Jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom w szatni co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do Szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły mają obowiązek unikania skupisk.

6. W Szkole prowadzi się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości:

a) sal lekcyjnych, w których są prowadzone zajęcia,
b) pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
c) ciągów komunikacyjnych,
d) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników,
e) toalet, które są dezynfekowane na bieżąco.

7. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji. Szczególną uwagę zwraca się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

9. W łazienkach umieszcza się zamykane, opisane, wyłożone workiem foliowym kosze, przeznaczone na wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej.

10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Zasady i środki ochrony osobistej w salach lekcyjnych

1.W salach lekcyjnych w trakcie realizacji zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

2.W każdej sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk oraz informację o sposobie i obowiązku jego użycia.

3.Uczniowie wykorzystują podczas zajęć wyłącznie własne przybory szkolne, nie wymieniają się przyborami między sobą.

4.W przypadku realizacji ćwiczeń wymagających korzystania, przez wielu uczniów, z tych samych, udostępnionych przez Szkołę materiałów dydaktycznych:

a) nauczyciel informuje uczniów o obowiązku dezynfekcji przed skorzystaniem z materiału dydaktycznego, wykorzystywanego także przez inne osoby,
b) obok materiałów dydaktycznych, z których może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawia się dozownik z płynem dezynfekcyjnym,
c) przed skorzystaniem z danego materiału, uczeń obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego,
d) czynności związane z dezynfekcją są wykonywane ze szczególną starannością.

5.Nauczyciel nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie realizowanych przez siebie zajęć.

6.Przygotowanie sali lekcyjnej:

a) z sali, w której będą prowadzane zajęcia, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
b) sprzęt, którego nie można skutecznie zdezynfekować ani usunąć z sali lekcyjnej zabezpiecza się przed używaniem,
c) wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć jest dokładnie czyszczone lub dezynfekowane, sprzęt jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7.Harmonogram zajęć jest opracowywany z uwzględnieniem możliwości:

a) ograniczenia ilości osób przebywających w szkole w tym samym czasie,
b) wykorzystania różnych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
c) wykorzystania różnych godzin rozpoczynania i kończenia przerw międzylekcyjnych.

8.Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości zajęcia mogą być prowadzone przy otwartych oknach, ze zwróceniem uwagi by nie tworzyć przeciągów.

9.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

10.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.Po zakończeniu zajęć uczeń, bez zbędnej zwłoki opuszcza Szkołę.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.Pracownik sekretariatu, w pierwszej kolejności, informuje ucznia o możliwości skorzystania z zasobów Szkolnej Biblioteki Cyfrowej i zachęca do skorzystania on-line z książek i dostępnych multimedialnych

Realizacja zajęć zdalnych

1.Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

2.W przypadku zawieszenia zajęć Dyrektor Szkoły wprowadza odrębne zasady realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej na terenie Szkoły

1.Pracownicy Szkoły i uczniowie zostają poinformowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów:

a) nie powinni przychodzić do Szkoły,
b) powinni pozostać w domu,
c) powinni skorzystać z teleporady medycznej,
d) powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
e) a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.W Szkole przygotowuje się pomieszczenie lub wydzielony obszar, zapewniający min. 2 m odległości od innych osób, wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3.W przypadku, gdy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby:

a) nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza ten fakt niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły, który decyduje o podjęciu czynności mających na celu odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób;
b) Dyrektor Szkoły wskazuje jednocześnie osobę sprawującą opiekę nad odizolowanym uczniem;
c) Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia:

 – właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i realizuje dalsze czynności ściśle według wydawanych instrukcji i poleceń,
– organ prowadzący Szkołę reprezentowany przez Dyrektora Oddziału TEB Edukacja,
– w przypadku ucznia niepełnoletniego zawiadamia się jego rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze Szkoły;

d) w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia, Szkoła wzywa pogotowie ratunkowe;
e) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia pełnoletniego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej. Uczniów niepełnoletnich odbierają ze Szkoły jego rodzice. W przypadku braku możliwości odbioru do 60 minut od zgłoszenia przez opiekuna niepełnoletniego ucznia, którego stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej. Takie działanie wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

4.W przypadku, gdy pracownik Szkoły przejawia niepokojące objawy:

a) pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy, zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób,
b) niezwłocznie informuje się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i realizuje dalsze czynności ściśle według wydawanych instrukcji i poleceń,
c) w razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika, wzywa się pogotowie ratunkowe,
d) w przypadku gdy stan zdrowia pracownika nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego pracownik udaje się do domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej.

5.Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i wymaganej dezynfekcji.

6.Ustala się listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem, przebywały w Szkole w tym samym czasie i w tych samych częściach Szkoły, w których przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia.

7.Pracownicy szkół mają dostęp do numerów telefonów i danych kontaktowych:

a) do Dyrektora Szkoły,
b) do Dyrektora Oddziału TEB Edukacja reprezentującego organ prowadzący,
c) do kuratora oświaty,
d) do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
e) do służb medycznych.

Dane kontaktowe umieszcza się w sekretariacie.

8.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o osobie zakażonej

1.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Dyrektor Szkoły powinien niezwłocznie poinformować o tym organ prowadzący oraz skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
2.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz listę osób będących w bliskim kontakcie z osobą zakażoną.
3.Przez bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem rozumie się osobę, która:

a) pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut,
b) prowadziła przez dłuższy czas rozmowę twarzą w twarz z osobą mającą objawy choroby,
c) osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.

4.Należy stosować się do pozostałych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wskaże dalsze postępowanie co do odizolowania osób będących w bliskim kontakcie z zakażoną osobą.
5.Niezwłocznie należy poddać dezynfekcji pomieszczenia, w których przebywała osoba zakażona.

Dodatkowe wytyczne dla stref o podwyższonym ryzyku zakażenia

1. W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stref o podwyższonym ryzyku zakażenia, zwanych „strefą czerwoną” oraz „strefą żółtą” ustala się dodatkowe wytyczne dla pracowników i uczniów Szkoły zlokalizowanej na tym obszarze.
2. Dyrektor Szkoły powinien:

a) ustalić godziny przychodzenia klas do Szkoły (np. co 5-10 minut);
b) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
c) wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych;
d) w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
e) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami Szkoły w przestrzeniach wspólnych Szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety);
f) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
g) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
h) wprowadzić ograniczenia organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
i) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu Szkoły;
j) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze Szkołą na ten czas – w takim przypadku należy stosować wytyczne w zakresie Zawieszenia zajęć.

3. Wprowadzenie ww. ograniczeń uzależnione jest od możliwości organizacyjnych Szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów.

Pozostałe regulacje

1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Szkoły, rodziców uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.
2. Nieprzestrzeganie niniejszej procedury może wiązać się z nałożeniem kary porządkowej na pracowników i obniżeniem oceny z zachowania przez uczniów niestosujących się do zaleceń pracownika.

Organizacja zajęć dydaktycznych

Strona w przygotowaniu

Egzamin maturalny

Drogi maturzysto!

Na wszelkie pytania związane z egzaminem dojrzałości odpowiedź znajdziesz na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Zamieszczono tam m.in. harmonogram egzaminów maturalnych, informacje o dopuszczonych do użycia na egzaminach przyborach i tablicach, informatory, arkusze maturalne oraz wiele innych, cennych informacji!

Nie zwlekaj! Już dziś zajrzyj, wiedź więcej i zdaj lepiej!

Egzamin zawodowy

Strony o egzaminach zawodowych

Uczniowie klas 3 i 4, którzy rozpoczęli naukę w naszym Technikum w roku 2017 i 2018 zdają egzaminy zawodowe zgodnie z formułą 2017. Wszelkie informacje szczegółowe na temat  przebiegu tych egzaminów, informatory, podstawy programowe i przykładowe arkusze egzaminacyjne możecie naleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

 

Uczniowie klas pierwszych oraz drugich, którzy są z nami od roku 2019 i 2020 będą przystępować do egzaminów zawodowych w formule 2019. Informacje o tym, jak wygląda taki egzamin, jak się do niego przygotować żeby zdać i przykładowe arkusze znajdziecie na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Praktyka zawodowa

Uczniowie klas 2 wszystkich kierunków, zarówno po gimnazjum, jak i podstawówce!

Właśnie w tym roku będziecie odbywać praktyki zawodowe. To ważny moment w procesie Waszego kształcenia – zobaczycie jak w realu wygląda praca w zawodzie, który sobie wybraliście.

Aby odbyć praktykę zawodową:

 • Znajdź firmę, którą chcesz poznać „od kuchni”, w której chciałbyś w przyszłości pracować, która Cię interesuje, a której profil działalności odpowiada kierunkowi Twojego kształcenia.
 • Dowiedz się w niej, czy możesz odbyć tam praktykę zawodową.
 • Wyślij przez dziennik Librus do Pani Katarzyny Nowak-Zarychty kartkę z danymi niezbędnymi do stworzenia umowy: z Twoim imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą i adresem firmy, do której chcesz iść na praktykę oraz imieniem i nazwiskiem przedstawiciela tej firmy, który może podpisać umowę (opiekunem praktyk).
 • W wyznaczonym terminie odbierz od Pani Dyrektor lub z sekretariatu dwie kopie umowy, zanieś do miejsca swoich praktyk i poproś o podpis i pieczątkę osobę upoważnioną.
 • Przynieść jedną kopię do Pani Katarzyny Nowak-Zarychty (druga kopia umowy pozostaje u pracodawcy)
  i odbierz dzienniczek praktyk.
 • Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obowiązuje na praktykach zawodowych.

Aby uzyskać pozytywną ocenę z praktyk zawodowych

 • Pierwszego dnia praktyk poproś o umieszczenie pieczątki firmy na pierwszej stronie Twojego dzienniczka.
 • Uzupełniaj systematycznie i sumiennie swój dzienniczek w trakcie trwania praktyk – dopilnuj, aby w każdy dzień przepracować i udokumentować 8h pracy, co powinno być potwierdzone podpisem Twojego opiekuna praktyki.
 • Postaraj się, aby na zakończenie praktyk uzyskać jak najwyższą ocenę, którą wystawia Ci Twój opiekun. Powinna być ona umieszczona na końcu dzienniczka w formie oceny opisowej oraz oceny liczbowej (skala od 1 do 6). Przy ocenie oprócz podpisu opiekuna powinna znaleźć się pieczątka firmy.
 • Aby pozytywnie zaliczyć praktykę zawodową musisz oddać WYCHOWAWCY dzienniczek w którym znajduje się:
 1. pieczątka firmy na pierwszej i ostatniej stronie dzienniczka,
 2. udokumentowane 140h przepracowanych u pracodawcy,
 3. ocena opisowa i liczbowa wystawiona i PODPISANA przez opiekuna praktyk z ramienia firmy.

Podstawa programowa

Podstawy programowe obowiązujące w poszczególnych klasach

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Izabela Gawin

 

Jestem dla Was w następujących godzinach:

poniedziałek      7.30 – 15.00
wtorek                  8:00 – 15:00
środa                     8:00 – 16:00
czwartek              8:00 – 14:30
piątek                    7:30 – 13:30

Drogi Uczniu/Uczennico czekam na Ciebie, gdy:

 • chcesz porozmawiać o swoich problemach;
 • masz problemy rodzinne;
 • czujesz się nierozumiany/nierozumiana przez innych;
 • czujesz się samotny/samotna;
 • masz trudności w nauce;
 • nie potrafisz się porozumieć z nauczycielem;
 • masz problem, a nie wiesz jak go rozwiązać;
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegami i koleżankami;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • masz inny problem, który Cię niepokoi i chciałbyś/chciałabyś o nim porozmawiać.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam/sama nie potrafisz sobie poradzić. Pamiętaj, nie jesteś sam/sama ze swoimi problemami!

 

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o córce/synu i Waszych problemach, Waszych relacjach;
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • nie potrafisz zrozumieć, co dzieje się z Twoją córką/Twoim synem;
 • szukasz pomocy.

 

Zapraszam wszystkich serdecznie!

Pielęgniarka

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE SZKOŁY NA  3 PIĘTRZE.

 

Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej

Poniedziałek    8.00 – 14.15
Wtorek                7.30 – 14.30
Środa                   8.00 – 14.15
Czwartek           8.00 – 14.15
Piątek                 8.00 – 13.15

Udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły do ostatniej klasy. Zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim dla danego typu szkoły, liczby i charakterystyki uczniów z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.

 • Wykonuje i interpretuje testy przesiewowe.
 • Prowadzi czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich – wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem POZ do którego uczeń jest zapisany.
 • Nie usprawiedliwia i nie wydaje zwolnień z wf-u – chyba, że jest to uzasadnionym wskazaniem zdrowotnym.

Stomatolog

Treści w przygotowaniu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły.

Druki do pobrania

Druki do pobrania

NASZ SAMORZĄD

Karolina Jańczak
Technik weterynarii
Przewodnicząca Samorządu

Damian Wiederek
Technik informatyk
Wiceprzewodniczący

Informacje

Samorząd Uczniowski-  łączy społeczność naszego technikum, stanowi pomost między dyrekcją, gronem pedagogicznym a przedstawicielami poszczególnych klas. Celem działania Samorządu jest zachowanie wspólnoty oraz wkład w tworzenie dobrej atmosfery szkolnej.

Bierzemy udział w czynnym tworzeniu wewnętrznego życia szkoły. Naszymi flagowymi cyklicznymi akcjami są  m.in:

 • Dzień Europy
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • udział w Młodzieżowym strajku klimatycznym
 • Tebowe Dziady
 • Eko-Wieszak czyli daj swoim ubraniom drugie życie
 • udział uzdolnionych artystycznie uczniów w Wojewódzkim Turnieju Artystycznym
 • prowadzenie grupy FB – Nudoodporni

opiekun: Marek Foryś

Regulamin Samorządu Szkolnego – Technikum TEB-Edukacja

Samorząd uczniowski działa na terenie Technikum TEB-Edukacja w Gliwicach, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, a organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Celem działalności Samorządu jest :

 • kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem,
 • identyfikowanie się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy,
 • wyrabianie umiejętności zespołowego działania, rozwiązywania problemów uczniowskich,
 • podejmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie dobrego imienia szkoły, kultywowania i wzbogacania jej tradycji.

Zadania Samorządu

Samorząd Uczniowski jest społecznym organem szkoły.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Struktura Samorządu Szkolnego:

1) Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy – wszyscy uczniowie klasy.

2) Najwyższą władzą Samorządu jest ogólne zebranie członków.

3) Władzą wykonawczą są rady samorządów:

 • szkolnego – w skład wchodzą 3 osoby (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz)
 • klasowego – w skład wchodzą 3 osoby (przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik).

Przewodniczący Samorządu Szkolnego reprezentuje społeczność szkolną na forum szkoły i środowiska lokalnego, podejmuje inicjatywy w sprawach uczniowskich, organizuje zajęcia i spotkania pozalekcyjne, podejmuje mediacje, uczestniczy w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, podejmuje wnioski wobec innych organów szkoły, umożliwia realizację inicjatyw uczniowskich, przedstawia na forum Rady Pedagogicznej plan pracy Samorządu i sprawozdania z jego realizacji.

Wiceprzewodniczący podejmuje wespół z Przewodniczącym ustalone do realizacji zadania wynikające z planu pracy Samorządu, pełni on funkcję Przewodniczącego podczas jego nieobecności. Sekretarz prowadzi rejestr bieżącej działalności Samorządu, jego korespondencję i archiwum.

4) Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej przez ogólne zebranie członków samorządu.

5) Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego – nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek samorządu szkolnego.

6) Kadencja rad samorządów trwa przez 1 rok. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu szkolnego: • Po upływie kadencji (1 – ego roku), • Jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, ocenę nieodpowiednią z zachowania, na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu.

Prawa i Obowiązki Samorządu Szkolnego i Klasowego:

Samorząd Szkolny współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, konsultują z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

Samorząd Szkolny informuje ogół uczniów o swej działalności i składa im sprawozdania.

Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:

 • spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad klasowych,
 • apele szkolne,
 • wywieszanie informacji w gablotach szkolnych.

Zebrania i narady rad samorządów odbywają się na przerwach śródlekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń oraz podejmować wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.

Rada Samorządu Szkolnego może powoływać różne sekcje organizacyjne, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.

Przy powoływaniu sekcji rada musi dokładnie określić:

 • nazwę sekcji i jej zadania.
 • czas jej funkcjonowania.
 • skład osobowy.

Fundusze Samorządu:

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. Ich dysponentem są Rady Samorządu, każda w swoim zakresie w porozumieniu ze swoim opiekunem.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego:

Wybory do rady samorządu szkolnego odbywają się raz w roku szkolnym w I semestrze.

Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą .

W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu.

Kandydatami są uczniowie z drugich i trzecich klas.

Zgłaszać kandydatów mogą (po wyrażeniu ich zgody): • Samorządy klasowe (samorządy klasowe wybierają kandydatów na zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym) w liczbie 1-2

Kandydat do samorządu szkolnego musi mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre lub wzorowe zachowanie a także wysoką frekwencje.

Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się spis kandydatów w porządku alfabetycznym, klasa oraz miejsce do postawienia znaku “x”.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku “X” przy nazwisku wybranej osoby.

Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania są maksymalnie 2 znaki “x” przy kandydaturach.

Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech dni.

Komisja wyborcza powołuje komisję w liczbie 3 osób, która ustala wyniki wyborów.

Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, w gablotach szkolnych.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu osobowego samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).

Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 50% społeczności uczniowskiej, wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.

Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych.

Ordynacja wyborca do Rady Samorządu Klasowego:

Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.

Odbywają się na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.

Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca klasy.

Osoby proponowane na członków rady samorządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kandydatów w liczbie nie mniej niż 3 wypisuje się na tablicy (liczba kandydatów nie powinna przekraczać 10 osób).

Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce 3 wybranych nazwisk.

Członkami rady samorządu klasowego zostają osoby z największą ilością głosów.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).

Anna
Technik fotografii i multimediów

W szkole mam zaszczyt pełnić funkcję Koordynatorki Szkolnego Koła Wolontariatu. Wspólnie braliśmy udział w wielu akcjach dla Gliwickiego Hospicjum, odwiedziliśmy dzieci w szpitalu, zbieraliśmy pieniądze na szczytne cele,  rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku, pomagaliśmy w organizacji biegów sportowych i wiele innych!

W 2019 roku miałam zaszczyt odbierać nagrodę Wolontariusza Roku. Wolontariat to coś pięknego, nie da się tego opisać, to trzeba poczuć! Wszystko się zaczęło od 2014 roku i od tego czasu działam na rzecz innych. Uwielbiam wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Pomaganie sprawia mi dużo radości.

Poza wolontariatem od dziecka jestem zakochana w sporcie i siatkówce. Wolne chwile spędzam aktywnie, w pracy bądź z rodziną.

 

Martyna
Technik organizacji reklamy

Od dziecka poruszam się na wózku inwalidzkim, jednak to mnie nie ogranicza. Uprawiam różne sporty.
Od 4 klasy szkoły podstawowej uprawiałam łucznictwo tradycyjne, uczestniczyłam w wielu zawodach odnosząc liczne sukcesy m.in.: Halowy Puchar Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w kategorii paraolimpijskiej im. Ludwika Guttamanna w 2012 roku, Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D II miejsce w kategorii paraolimpijskiej,  Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D II miejsce w kategorii paraolimpijskiej w 2014 roku, Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie Tradycyjnym II miejsce 2011 r, Szkolna Liga Robin Hooda w Łucznictwie Tradycyjnym I miejsce w kategorii paraolimpijskiej, Młodzieżowe Mistrzostwa FIELD w Łucznictwie Tradycyjnym II miejsce, w między czasie brałam też udział w Strzeleckich Zawodach z Wiatrówki o Puchar Powstańców Śląskich zdobyłam Puchar Burmistrza Toszka w kategorii gimnazjum 2016.

Moją inną życiową pasją jest taniec na wózkach. Mogę ją realizować w ramach grupy tanecznej “Zakręceni”, na zajęcia której uczęszczam od roku. Wraz z koleżankami z grupy w październiku ubiegłego roku uczestniczyłyśmy w Otwartych Mistrzostwach Polski w Łomiankach, odnosząc zwycięstwo w kategorii ,, Super Debiut”.

Maciej
Technik informatyk

Profesjonalny gracz w Fortnite, przeszedł kwalifikacje do World Cup 2019 w którym brało udział ponad 40 mln osób, gdzie wybierali najlepszych stu graczy. Ostatecznie zajął 43 miejsce na finałach w Nowym Jorku. Interesuje się e-sportem od 2016r. Podczas swojej kariery miał już występy np. na IEM w Katowicach.

 

Zwarci, uśmiechnięci i gotowi do pomocy!

wraz z Fundacja Stacja6 zbieramy dla Oliwii
To już kolejna ważna inicjatywa w naszej szkole. 25.10.2022 odbył się III Kiermasz Charytatywny
Licytacja odbyła się w bardzo gorącej atmosferze, wielokrotnie podbijane  kwoty wyjściowe zostały daleko w tyle! A to bardzo ważne, bo dzięki temu zbieramy pieniążki w szczytnym celu 🫶
Pomagajmy! Razem możemy więcej!💪

O kim mowa?

O naszych cudownych wolontariuszach, którzy działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

W naszym kole każdy znajdzie coś dla siebie. Pomagamy na różny sposób!

Sadzimy kwiatki – tzw. akcja Pola Nadziei.

Zbieramy pieniążki w Kweście 1-listopadowej dla Gliwickiego Hospicjum.
Organizujemy szkolne pikniki charytatywne, z których dochód przekazujemy na leczenie dzieci.
Robimy kartki świąteczne dla osób przebywających w hospicjum,  zbieramy słodycze dla dzieci z domów dziecka, a nawet zbieramy jedzenie dla schroniska psiaków i kociaków!

Naszą najbardziej rozpoznawalną akcją jest z pewnością ‘Tebusy Dzieciom’ – organizujemy zbiórkę pieniężną, a z zebranych środków kupujemy pluszaki
by móc 6 grudnia odwiedzić dziecięce szpitale, rozdając maskotki 🙂

Nasze działania

1. We wrześniu 2020 r. Szkolne Koło Wolontaruatu zorganizowało zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na raka Oli z Knurowa – podopiecznej Fundacji Iskierka. W trwającej ponad tydzień akcji udało się nam zebrać prawie 3 tys. zł! Do wsparcia Oli zachęciliśmy również dwie inne szkoły – ZSTI z Gliwic oraz ZSZ nr 2 w Knurowie.
Razem możemy więcej!

 

2. Pod koniec ubiegłego roku nasi Wolontariusze zorganizowali akcję pod hasłem #trochęsłodkości, podczas której zbieraliśmy w naszej szkole słodycze.
Nasze Wolontariuszki przekazały zebrane słodkości dzieciom z Gliwickiego Domu Dziecka.

 

3. W styczniu br. nasi Wolontariusze zorganizowali zbiórkę do e-skarbonki WOŚP.
W niespełna dwa dni udało się zebrać prawie 750 zł!
Lubimy pomagać!

.

Chcesz pomagać – ZAPRASZMY

Stypendia

Serdecznie gratulujemy

W tym roku mamy aż dwudziestu dziewięciu stypendystów !

 

Krystyna, Adam, Dominika, Natalia, Justyna, Marcin, Olaf, Karolina, Marta, Alicja, Julia, Julia, Julia, Dominika, Maciej, Karolina, Dawid, Laura, Martyna, Łukasz, Martyna, Magdalena, Emilia, Wiktoria, Nadia, Anna, Malwina, Nadia, Paweł

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz GRATULUJEMY !!!

Matury próbne!

 

W terminie 9-11 luty organizowane są matury próbne dla uczniów klas 4.
Maturzyści sprawdzają się w przedmiotach podstawowych: polski, matematyka, angielski oraz wybranych przez siebie rozszerzeniach.

Wszystkie egzaminy próbne zorganizowane są w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN

Stacjonarne zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła organizuje dla uczniów klas, które w czerwcu 2021 r będą przystępować do egzaminu zawodowego, stacjonarne zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te odbywają się zgodnie z podanym przez nauczyciela przedmiotów zawodowych harmonogramem oraz zorganizowane są w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN.

 

Włącz się do działania!

Pani Dyrektor Marta Grec poszukuje chętne osoby do zaangażowania się w akcję na rzecz promocji szkoły!

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z p. M. Grec poprzez dziennik elektroniczny.

“Razem w Europie – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe” – Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

W ramach programu POWER VET od 17 do 30 października 2021 roku 24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (4 osoby) oraz technik weterynarii (15 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach w Portugalii w Brcelos. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

Kalimera Europo! – tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Kalimera Europo! – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe! (nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000059119 ) To już 5 projekt staży zagranicznych, w których biorą udział nasi uczniowie. W tym roku do pięknej i słonecznej Grecji wybrali się uczniowie z kierunku technika informatyka, technika fotografii i multimediów oraz technika reklamy, aby poznać sposoby i warunki pracy w sowich zawodach za granicą. Opiekę nad nimi sprawuje dwójka nauczycieli, a cały pobyt odbywa się na greckiej riwierze olimpijskiej.

Europa to my – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Całkowity koszt dofinansowania: 44,637.00 Euro

W trakcie trwania  projektu 25 uczniów z kierunku Technik informatyki, Technik Fotografii i multimediów oraz Technik Organizacji Reklamy miało okazję wyjechać na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Palermo na Sycylii. Praktyki zorganizowane zostały przez partnera projektu EENSO GROUP w lokalnych firmach komputerowych, reklamowych oraz fotograficznych. Oprócz pracy w firmach nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach English Club gdzie mieli okazję spotkać stażystów z różnych krajów, a także w wycieczkach kulturalnych i turystycznych. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu.

Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć kibiców miejscowego klubu piłkarskiego, a po powrocie zorganizowanie wystawy fotograficznej: „Portret Kibica”. Wystawa zorganizowana została na stadionie Piasta Gliwice, aktualnego mistrza Polski cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Otwarci na Europę – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 175 294,54 zł.

W trakcie jego trwania 20 uczniów z kierunku Technik informatyki i Fototechnik miało okazję wyjechać na dwutygodniowe szkolenie zawodowe zorganizowane i przeprowadzone przez City College Plymouth. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poprawienie umiejętności językowych oraz wspaniałe wspomnienia to tylko niektóre z efektów ich pobytu na stażu. Ich głównym zadaniem było wykonanie zdjęć Anglików i zestawienie ich ze zdjęciami Polaków, dzięki czemu powstała wystawa fotograficzna: „Portret Europejczyka”. Wszystkie zdjęcia można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie w gliwickim kinie studyjnym Amok a obecnie – na  stronie internetowej http://otwarcinaeurope.pl/, która została stworzona przez informatyków w trakcie stażu.

Europa to nasza przyszłość! – Tebusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+ przygotowany wraz z organizacją partnerską – EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS. Całkowity koszt dofinansowania: 42 624,00 EUR

W ramach programu Erasmus +  od 10 do 24 marca 2018 roku  24 uczniów TEB Technikum z kierunków technik logistyk (5 uczniów), technik usług fryzjerskich (7 osób) oraz technik weterynarii (12 uczniów) wzięło udział w dwutygodniowych praktykach na terenie Hiszpanii. Zajęcia odbywały się w firmach branżowych oraz lecznicach weterynarii, gdzie pod okiem fachowców uczniowie zdobyli umiejętności zawodowe. Uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo w trakcie podróży oraz na zajęciach odbywających się poza praktyką, a także za kontrolę realizacji praktyki, bieżący monitoring oraz raportowanie. Przed wyjazdem młodzież otrzymała wsparcie w postaci przygotowania kulturowego, językowego oraz pedagogicznego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty i dokumenty, potwierdzające ich przygotowanie oraz udział w stażu zagranicznym (Certyfikat ECVET, Certyfikaty organizacji wysyłającej i przyjmującej), a w przygotowaniu są certyfikaty Europass (CV, Mobilność). Wszystkie one potwierdzają nabyte umiejętności i są uznawane nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

RAZEM W EUROPIE – TEBusy zdobywają europejskie doświadczenie zawodowe

Projekt 2019-1-PL01-KA102-062742
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Całkowity koszt dofinansowania: 46 932,00 EURO

Projekt dedykowany jest uczniom z kierunków weterynaria, logistyka oraz usługi fryzjerskie. W trakcie jego trwania 25 uczniów z tych kierunków wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Barcelos w Portugalii. Praktyki zorganizowane zostaną przez partnera projektu Mobility Friends,  w lokalnych lecznicach weterynaryjnych, firmach logistycznych oraz salonach fryzjerskich. Dla uczestników stażu przygotowany zostanie również program kulturalny oraz wycieczki turystyczne, między innymi do Bragi, Porto i Lizbony. Oprócz zajęć w firmach uczniowie będą mieli za zadanie stworzenie zawodowego słownika internetowego polsko – portugalsko -angielskiego.

Pierwotnie staże miały odbyć się w marcu 2020, jednak ze względu na pandemię korona wirusa cały wyjazd przełożony został na wrzesień br.